Algemene Voorwaarden | Fusies en overnames | Crossing Advisory

Contact

Den Haag

Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

Tevens postadres

Amsterdam

Barbara Strozillalaan 101-201
1083 HN Amsterdam

Rotterdam

Hofplein 20

3032 AC Rotterdam

LinkedIn Crossings Advisory
Faebook Crossings Advisory

© 2019 | Logo & website proudly created byMichiel

Algemene Voorwaarden

Home > Over Crossings > Algemene Voorwaarden

U kunt de Algemene Voorwaarden ook hier downloaden.

1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. CROSSINGS: Opdrachtnemer (KvK 64093050)

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan CROSSINGS opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of aan wie door CROSSINGS een offerte wordt uitgebracht.

1.3. Werkzaamheden: De werkzaamheden waartoe schriftelijk opdracht is gegeven.

1.4. Informatie: Alle door Opdrachtgever aan CROSSINGS ter beschikking gestelde en te stellen documenten en/of andere gegevensdragers en/of overige informatie.

1.5. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en CROSSINGS tot het verrichten van Werkzaamheden door CROSSINGS ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van CROSSINGS en op alle Overeenkomsten.

2.2. Alle opdrachten en/of benoemingen als adviseur beschouwt CROSSINGS als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bij CROSSINGS werkzame persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen gelden tussen Opdrachtgever en CROSSINGS uitsluitend indien zij schriftelijk worden overeengekomen.

2.4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door CROSSINGS niet aanvaard en dus door Opdrachtgever niet gebruikt.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in een offerte expliciet anders is vermeld.

 

3.2. Een Overeenkomst komt in elk geval tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of de ‘voor akkoord’ ondertekende offerte door CROSSINGS retour is ontvangen.

 

3.3. Voor het overige staat het CROSSINGS en Opdrachtgever vrij het bestaan van een Overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

4. Medewerking Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle Informatie waar CROSSINGS in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst om vraagt, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan CROSSINGS ter beschikking te stellen.

 

4.2. Opdrachtgever zal CROSSINGS voorts tijdig op de hoogte brengen van alle overige Informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden relevant is.

 

4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de Informatie.

 

4.4. Opdrachtgever is gehouden om CROSSINGS onverwijld te informeren omtrent (nieuwe) feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5. Uitvoering van de Werkzaamheden

5.1. CROSSINGS bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 

5.2. Opdrachtgever blijft volledig zelf verantwoordelijk voor de keuze om een advies of oordeel van CROSSINGS al dan niet op te volgen. CROSSINGS geeft voorts op geen enkele wijze aan Opdrachtgever noch aan derden enige garantie met betrekking tot door de opvolging van het advies of oordeel door Opdrachtgever te bereiken resultaten. Er rust slechts een inspanningsverplichting op CROSSINGS.

 

5.3. Indien CROSSINGS op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de haar door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en Opdrachtgever haar niettemin aan die aanwijzingen houdt, heeft CROSSINGS, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, het recht de Overeenkomst wegens gewichtige reden op te zeggen, zonder dat zij gehouden is eventueel daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden. CROSSINGS behoudt alsdan haar recht op vergoeding door Opdrachtgever van loon en onkosten voor reeds door CROSSINGS verrichte werkzaamheden.

CROSSINGS heeft het recht Werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door CROSSINGS, indien zulks naar oordeel van CROSSINGS wenselijk is met het oog op een optimale uitvoering van de Werkzaamheden. Indien deze derde(n) zijn/hun aansprakeijkheid in verband daarmede wensen te beperken is CROSSINGS door Opdrachtgever gemachtigd een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

6. Geheimhouding

6.1. CROSSINGS verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst aan haar verstrekte of bemachtigde informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd. CROSSINGS zal deze geheim- houdingsplicht, mede ten behoeve van de opdrachtgever, tevens opleggen aan door haar bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen derden. CROSSINGS aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schendingen door die derden van deze geheimhoudingsplicht.

 

6.2. Opdrachtgever verbindt zich, behoudens schriftelijke andersluidende toestemming van CROSSINGS, tot geheimhouding van informatie betreffende de Werkzaamheden, van informatie die haar in het kader van de Werkzaamheden bekend geworden is en van informatie houdende het advies of het oordeel van CROSSINGS.

 

6.3. Het is CROSSINGS toegestaan vertrouwelijke informatie te gebruiken in een civiele-, tuchtrechtelijke-, of straf- rechtelijke procedure waarbij CROSSINGS, bestuurders of werknemers, dan wel derden waarvan CROSSINGS zich bedient, partij zijn en in gevallen dat de Wet of beroepsregels daarin voorzien.

 

6.4. CROSSINGS is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor anonieme statistische of vergelijkende doeleinden.

7. Intellectuele eigendom

7.1. De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht in van intellectuele eigen- domsrechten van en aan CROSSINGS, een en ander in de ruimste zin des woords, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

 

7.2. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die ontstaan of worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij CROSSINGS, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7.3. Het is de Opdrachtgever verboden om de voornoemde producten, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, checklisten en computerprogramma’s, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8. Honorarium

8.1. Het honorarium van CROSSINGS met betrekking tot werkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend aan de hand van de gebruikelijke tarieven van CROSSINGS, die in de offerte staan opgenomen.

 

8.2. Het honorarium van CROSSINGS is door Opdrachtgever verschuldigd op basis van tarief per door CROSSINGS gewerkte tijdseenheid. Tevens kan een transactievergoeding (succes- fee) worden overeengekomen.

 

8.3. Het honorarium en alle tarieven zijn exclusief declaraties van door CROSSINGS ingeschakelde derden, omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

 

8.4. Tenzij anders is overeengekomen zal door CROSSINGS maandelijks aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

 

8.5. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, in de tarieven begrepen factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is CROSSINGS gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9. Betaling

9.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening uit welken hoofde dan ook.

 

9.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

 

9.3. Opdrachtgever is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd, vermeerderd met 2 procentpunten.

 

9.4. Alle in redelijkheid door CROSSINGS gemaakte kosten, ter gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van een vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in elk geval 15% van het (de) te vorderen bedrag(en) met een minimum van € 300.

 

9.5. In geval twee of meer (rechts-)personen een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden hebben gegeven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan CROSSINGS in het kader van de opdracht verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

9.6. CROSSINGS is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar Werkzaamheden door middel van toezending van een factuur betaling van één of meer naar redelijkheid en billijkheid bepaalde voorschotten te verlangen.

 

9.7. De administratie van CROSSINGS strekt tot volledig bewijs van hetgeen Opdrachtgever aan CROSSINGS verschuldigd is, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

 

9.8. Bij beëindiging van de overeenkomst zal het honorarium voor reeds door CROSSINGS verrichtte werkzaamheden die op basis van tijdsbesteding zijn of dienen te worden vergoed, door de opdrachtgever verschuldigd zijn conform het overeengekomen uur/dagtarief, met uitzondering van die werkzaamheden waarvan Opdrachtgever binnen de in artikel 10.1 opgenomen termijn aantoont dat die niet voldeden aan hetgeen opdrachtgever redelijkerwijs mocht verwachten.

10. Reclames

10.1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan CROSSINGS kenbaar te worden gemaakt.

 

10.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

10.3. In geval van een, naar oordeel van CROSSINGS, terecht uitgebrachte reclame heeft CROSSINGS teneinde haar verzuim te doen herstellen de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

10.4. Reclames over facturen dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

11. Aansprakelijkheid

11.1.CROSSINGS is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van advies van derden door CROSSINGS ingewonnen in opdracht van of met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.

 

11.2. CROSSINGS is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ont- vangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CROSSINGS. Data-uittreksels uit de computersystemen van CROSSINGS leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door CROSSINGS verstuurde elektronische communicatie tot het moment waarop tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever.

 

11.3. CROSSINGS is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, CROSSINGS of derden.

 

11.4. Indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden tengevolge van fouten van CROSSINGS bij de uitvoering van de Werkzaamheden, die CROSSINGS kunnen worden toegerekend, is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van CROSSINGS, de aansprakelijkheid van CROSSINGS beperkt tot het bedrag van maximaal het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium voor de met de fouten verband houdende opdracht. Bij een opdracht met een doorlooptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid van CROSSINGS beperkt tot maximaal het honorarium dat voor de met de fouten verband houdende opdracht in de laatste zes maanden voorafgaande aan die fouten aan Opdrachtgever in rekening is gebracht, met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger zal zijn dan € 50.000. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het (de) bedrag(en) waarop de door CROSSINGS afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat CROSSINGS in verband met die verzekering draagt.

 

11.5. CROSSINGS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken, door het opnieuw verrichten van Werkzaamheden binnen redelijke termijn.

 

11.6. CROSSINGS is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst of niet genoten voordelen.

 

11.7. Indien CROSSINGS optreedt als arbiter, bindend adviseur of gerechtelijk deskundige is CROSSINGS – behoudens opzet of bewuste roekeloosheid – niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden die CROSSINGS als arbiter, bindend adviseur of gerechtelijk deskundige heeft verricht.

12. Verjaringstermijn

12.1. Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Opdracht- gever jegens CROSSINGS in verband met het verrichten van Werkzaamheden door CROSSINGS door het verloop van één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

13. Varia

13.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en CROSSINGS waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

13.2. Partijen zullen alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdend met door CROSSINGS gedane offertes of met CROSSINGS gesloten overeenkomsten, in overleg trachten op te lossen alvorens het geschil aan de rechter voor te leggen. Indien een voor beide partijen bevredigende oplossing niet kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Het in dit lid bepaalde laat de bevoegdheid van CROSSINGS onverlet om een geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wet bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

 

13.3. De opdrachtgever zal zich ervan onthouden om gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar nadien, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CROSSINGS, personeel van CROSSINGS in dienst te nemen dat bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is geweest.

 

13.4. Een beroep op deze algemene voorwaarden komt tevens toe aan de door CROSSINGS ingeschakelde werknemers, hulppersonen en andere derden.